paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T03# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Denis Klimov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 13.345
1 Yuriy Bedin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.189
1 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Alexandra Korzhova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Sergey Prugov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 7.601
1 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Natalya Telemisova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.633
1 Alena Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Dmitrii Root RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Mikhail Krapivin KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Laura Alkenbayeva KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 4.172
1 Nikolay Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Vassiliy Myatovich KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Yerdos Tulegenov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 6.759
1 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Alfiya Suvorova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.424
1 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Pavel Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 4.566
1 Alik Gareev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 3.024
1 Dmitriy Gromov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1 Mereke Nurgaliyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.878