paracup.su

2022 XC Monsters Almaty. Summer Edition

T04# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yuriy Bedin KAZ 638.1 434.7 103.4 100.0 57.295 01:58:05
2 Yerdos Tulegenov KAZ 597.9 434.7 64.4 98.8 57.295 01:58:31
3 Sergey Prugov RUS 499.5 431.3 68.2 0.0 56.847
4 Alik Gareev KAZ 289.8 261.4 28.4 0.0 34.449
5 Vassiliy Myatovich KAZ 77.7 77.7 0.0 0.0 10.244
6 Nikolay Sadykov KAZ 48.1 48.1 0.0 0.0 6.34
7 Alexey Tulovskiy KAZ 41.1 41.1 0.0 0.0 5.42
8 Yelena Khalmatova KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 0.731
8 Dmitriy Sadreyev KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 4.609
8 Mikhail Krapivin KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 2.696
8 Dmitrii Root RUS 37.9 37.9 0.0 0.0 3.794
8 Mereke Nurgaliyev KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 1.389
8 Natalya Telemisova KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 0.413
8 Nikolay Romanov KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 0.0
8 Laura Alkenbayeva KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 3.674
8 Alena Root RUS 37.9 37.9 0.0 0.0 3.886
8 Askhat Zhunuskaliyev KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 1.611
8 Alexander Kompaneyets KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 0.0
8 Alfiya Suvorova KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 4.0
8 Dmitriy Gromov KAZ 37.9 37.9 0.0 0.0 4.214
21 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Aleksandr Frolov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Denis Klimov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Rinat Mazhitov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Laura Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Pavel Vinchuk KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Alexandra Gashnikova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Taras Korzhov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Aleksandr Frolov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Konstantin Dyveyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 Sakit Ibishev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0