paracup.su

XC Monsters Almaty Edicion De Primavera 2022

Итоговые результаты

# Имя Крыло Страна Очки рейтинга Очки T01 T02 T03 T04 T05 Очки
1 Yuriy Bedin Gin Leopard KAZ 1.6 1112 326.5 459.8 321.8 217.4
3.6
440.2
1112
1 Denis Klimov Niviul Klimber P KAZ 1.6 1112 293.9
458.2
279.1
0.0 0.0 832.7 1112
3 Sergey Prugov RUS 1.4 1022 273.9
332.7
294.3 269.9 752.8
457.7
1022
4 Taras Korzhov NIVIUK ARTIK 4 KAZ 1.4 872 52.7
140.2
203.0
176.7
138.9
695.4 872
5 Vassiliy Myatovich KAZ 1.3 738 52.7
67.2
271.5 91.3
491.5
466.9
738
6 Dmitrii Root RUS 1.3 676 257.3 293.1 67.4
0.0 319.3
125.2
676
7 Stanislav Kochergin RUS 1.2 593 293.1 299.5 0.0 0.0 0.0 593
8 Demianova Ekaterina RUS 1.1 523 201.6 136.0
51.5
73.4
340.2
321.2
523
9 Konstantin Dyveyev KAZ 1.1 491 0.0 96.3
101.8
88.6
80.7
402.8 491
10 Yevgeniy Oreshkin KAZ 1.0 486 0.0 130.6 70.5 284.7 0.0 486
11 Mikhail Krapivin Ozone Rush Six KAZ 1.0 436 52.7
7.5
178.3 69.1 181.0 0.0 436
12 Laura Alkenbayeva KAZ 1.0 426 52.7
7.5
183.6 59.2 175.7 91.4
426
13 Alena Root RUS 1.0 406 119.3 143.6
51.5
0.0 304.1
287.1
406
14 Alexey Tulovskiy KAZ 0.9 368 0.0 0.0 134.9 233.1 0.0 368
15 Sergey Dimitriyenko KAZ 0.9 305 305.1 0.0 0.0 0.0 0.0 305
15 Nikolay Sadykov KAZ 0.9 305 172.2 133.0 0.0 0.0 0.0 305
17 Alexandra Korzhova Niviuk Hook5 KAZ 0.7 277 59.4
103.1
62.8
67.3
58.5
213.9 277
18 Yuriy Zaytsev Ozone Alpina 3 KAZ 0.7 261 0.0 141.5 0.0 119.1 0.0 261
19 Natalya Telemisova KAZ 0.6 249 57.0 67.2
26.3
96.6 68.7 108.0
249
20 Yerdos Tulegenov Sol Tork KAZ 0.6 226 0.0 154.2 71.4 0.0 0.0 226
21 Rinat Mazhitov KAZ 0.5 218 0.0 78.6 69.5 69.6 0.0 218
22 Violetta Grinkova KAZ 0.5 189 52.7 67.2
26.3
51.5 58.5 90.1
189
23 David Virshki KAZ 0.4 173 0.0 0.0 114.6 58.5 0.0 173
24 Gulnara Turtayeva KAZ 0.4 171 52.7 67.2 51.5 0.0 0.0 171
25 Alexander Kompaneyets Gin Explorer KAZ 0.3 168 168.0 0.0 0.0 0.0 0.0 168
26 Laura Vinchuk KAZ 0.3 162 0.0 103.4 0.0 58.5 0.0 162
27 Pavel Vinchuk KAZ 0.3 161 0.0 102.4 0.0 58.5 0.0 161
28 Alfiya Suvorova Ozone Rush 6 KAZ 0.3 136 0.0 67.2 69.2 0.0 0.0 136
29 Aleksandr Frolov RUS 0.3 123 0.0 0.0 55.0 68.2 0.0 123
30 Yelena Khalmatova KAZ 0.2 121 0.0 0.0 0.0 120.5 0.0 121
31 Sakit Ibishev KAZ 0.2 120 52.7 67.2 0.0 0.0 0.0 120
32 Nikolay Romanov KAZ 0.2 90 89.8 0.0 0.0 0.0 0.0 90
33 Dinara Usmanova KAZ 0.1 59 0.0 0.0 0.0 58.5 0.0 59
34 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.1 53 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 53
34 Ilyas Sadykov KAZ 0.1 53 52.7 0.0 0.0 0.0 0.0 53
36 Natalya Izotova KAZ 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0