paracup.su

XC Monsters Almaty Edicion De Primavera 2022

T02# Имя Страна Очки Очки за дистанцию Очки за лидерство Очки за время Дистанция Время Статистика Реплей
1 Yuriy Bedin KAZ 459.8 385.3 74.5 0.0 28.95857448869792
2 Denis Klimov KAZ 458.2 384.9 73.3 0.0 28.855088747839826
3 Sergey Prugov RUS 332.7 289.8 42.9 0.0 21.676106069657727
4 Stanislav Kochergin RUS 299.5 268.0 31.5 0.0 20.135088111306267
5 Dmitrii Root RUS 293.1 263.9 29.2 0.0 19.80876646933865
6 Laura Alkenbayeva KAZ 183.6 181.5 2.1 0.0 14.000686701982117
7 Mikhail Krapivin KAZ 178.3 178.3 0.0 0.0 13.618747296208637
8 Yerdos Tulegenov KAZ 154.2 154.2 0.0 0.0 12.075758522221872
9 Alena Root RUS 143.6 143.6 0.0 0.0 11.61459444479994
10 Yuriy Zaytsev KAZ 141.5 141.5 0.0 0.0 10.731962682071822
11 Taras Korzhov KAZ 140.2 140.2 0.0 0.0 11.600956153969223
12 Demianova Ekaterina RUS 136.0 136.0 0.0 0.0 10.417644396513397
13 Nikolay Sadykov KAZ 133.0 133.0 0.0 0.0 10.284564262612264
14 Yevgeniy Oreshkin KAZ 130.6 130.6 0.0 0.0 10.619696214196212
15 Laura Vinchuk KAZ 103.4 103.4 0.0 0.0 8.66526455742703
16 Alexandra Korzhova KAZ 103.1 103.1 0.0 0.0 8.573743845173945
17 Pavel Vinchuk KAZ 102.4 102.4 0.0 0.0 8.678503429829101
18 Konstantin Dyveyev KAZ 96.3 96.3 0.0 0.0 7.751178922533635
19 Rinat Mazhitov KAZ 78.6 78.6 0.0 0.0 6.726963610628267
20 Gulnara Turtayeva KAZ 67.2 67.2 0.0 0.0 1.0
20 Natalya Telemisova KAZ 67.2 67.2 0.0 0.0 4.101131683033527
20 Alfiya Suvorova KAZ 67.2 67.2 0.0 0.0 3.632218514466361
20 Sakit Ibishev KAZ 67.2 67.2 0.0 0.0 1.0
20 Vassiliy Myatovich KAZ 67.2 67.2 0.0 0.0 3.1710145946028625
20 Violetta Grinkova KAZ 67.2 67.2 0.0 0.0 1.0
26 David Virshki KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Sergey Dimitriyenko KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Alexander Kompaneyets KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Natalya Izotova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Dmitriy Sadreyev KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Nikolay Romanov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Ilyas Sadykov KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Alexey Tulovskiy KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Dinara Usmanova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Yelena Khalmatova KAZ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 Aleksandr Frolov RUS 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0